لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ای شاهباز دوری ما از تو لازم است


ای شاه‌باز دوری ما از تو لازم است

گنجشک را چه زهره‌ی هم‌آشیانیت

 

وحشی بافقی
21 آگوست 2017