لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ای روبهک چرا ننشینی به جای خویش ؟


ای روبهک چرا ننشینی به جای خویش ؟

با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش

 

دشمن به دشمن آن نپسندد که بی خرد

با نفس خود کند به مراد و هوای خویش

 

از دست دیگران چه شکایت کند کسی

سیلی به دست خویش زند بر قفای خویش

 

دزد از جفای شحنه چه فریاد می‌کند

گو گردنت نمی‌زند الا جفای خویش

 

خونت برای قالی سلطان بریختند

ابله ! چرا نخفتی بر بوریای خویش ؟

 

گر هر دو دیده هیچ نبیند به اتفاق

بهتر ز دیده‌ای که نبیند خطای خویش

 

چاه است و راه و دیده‌ی بینا و آفتاب

تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش

 

چندین چراغ دارد و بی راه می‌رود

بگذار تا بیفتد و بنشین به جای خویش

 

با دیگران بگوی که ظالم به چه فتاد

تا چاه، دیگران نکنند از برای خویش

 

گر گوش دل به گفته‌ی سعدی کند کسی

اول رضای حق طلبد پس رضای خویش

 

سعدی
21 فوریه 2017
مرتبط با: ، ، ،