لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ای دریغا که پس از آن همه جان بازی ها


ای دریغا که پس از آن همه جانبازی‌ها

بر سر کوی تو بی نام و نشانیم هنوز

 

ادیب نیشابوری
15 می 2017