لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

این موجها که گردن دعوی کشیده اند


این موج‌ها که گردن دعوی کشیده‌اند

بحر حقیقت‌اند اگر سر فرو کنند

 

بیدل دهلوی
7 آگوست 2016