لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

اگر به هجر نمردم ز سخت جانی نیست


اگر به هجر نمردم ز سخت جانی نیست

که جان ز ضعف به لب نارسیده بر می‌گشت

 

قاسم جوینی
1 اکتبر 2015