لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم؟


اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم؟

که خلاص بی تو بند است و حیات بی تو زندان

 

سعدی
25 می 2018