لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

اول چراغ بودی آهسته شمع گشتی


اول چراغ بودی آهسته شمع گشتی

آسان فرا گرفتم در خرمن اوفتادی

 

سعدی
21 ژانویه 2018