لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

اول شدم شکفته ز ارسال نامه اش


اول شدم شکفته ز ارسال نامه‌اش

آخر ز شرمساری مضمون گریستم

 

قدسی مشهدی
17 ژانویه 2017