لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

امشب ای ماه به درد دل من تسکینی


امشب ای ماه به درد دل من تسکینی

آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی

 

شهریار
25 اکتبر 2015