لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

امروز نیز محنت فرداست روزی ام


امروز نیز محنت فرداست روزی‌ام

آن بنده‌ام که رزق من از پیش می‌رسد

 

امیری فیروزکوهی
27 اکتبر 2018