لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

امروز در فراق تو دیگر به شام شد


امروز در فراق تو دیگر به شام شد

ای دیده پاس دار که خفتن حرام شد

 

بیش احتمال سنگ جفا خوردنم نماند

کز رقت اندرون ضعیفم چو جام شد

 

افسوس خلق می‌شنوم در قفای خویش

کاین پخته بین که در سر سودای خام شد

 

تنها نه من به دانه‌ی خالت مقیدم

کاین دانه هر که دید گرفتار دام شد

 

گفتم یکی به گوشه‌ی چشمش نظر کنم

چشمم در او بماند و زیادت مقام شد

 

ای دل نگفتمت که عنان نظر بتاب

اکنونت افگند که ز دستت لگام شد

 

از من به عشق روی تو می‌زاید این سخن

طوطی شکر شکست که شیرین کلام شد

 

ابنای روزگار غلامان به زر خرند

سعدی به اختیار و ارادت غلام شد

 

آن مدعی که دست ندادی به بند کس

این بار در کمند تو افتاد و رام شد

 

شرح غمت به وصف نخواهد شدن تمام

جهدم به آخر آمد و دفتر تمام شد

 

سعدی
21 فوریه 2017
مرتبط با: ، ، ،