لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

التماست را ببینم زاری ات را بشنوم


التماست را ببینم زاری‌ات را بشنوم

وز خلایق قصه‌ی بیماری‌ات را بشنوم

 

روزگار شادی‌ات چون برق لامع بگذرد

ضجه‌هایت در شب دشواری‌ات را بشنوم

 

از پلیدی جامه‌ات را پاک نتوانی کنی

چون زمین‌گیران حدیث خواری‌ات را بشنوم

 

عذر نپذیرم که از نالیدنت گوشم پر است

چند باید روضه‌ی تکراری‌ات را بشنوم

 

سرنوشتت در تباهی مایه‌ی عبرت شود

حاصل یک عمر کژرفتاری‌ات را بشنوم

 

در مثل نامت نماد مردم نادان شود

در متل نقل ندانم‌کاری‌ات را بشنوم

 

«خبط خود را می‌پذیری؟» پرسمت روزی به لطف

با کمال شرمساری «آری»ات را بشنوم

 

سمانه کهرباییان
6 ژانویه 2017