لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

افتادن و برخاستن باده پرستان


افتادن و برخاستن باده پرستان

در مذهب رندان خرابات نماز است

 

غنی کشمیری
12 جولای 2015