لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

از غیر کنم شکوه چو آن سیم تن آید


از غیر کنم شکوه چو آن سیم تن آید

شاید به هواداری او در سخن آید

 

اسیری رازی
2 ژوئن 2016