لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

از صحبت باد سحر ای غنچه بی دل


از صحبت باد سحر ای غنچه‌ی بی دل

در دست به جز سینه‌ی صد چاک چه داری ؟

 

صائب تبریزی
21 ژانویه 2018