لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ادا چگونه کنم شکر درد بی درمان


ادا چگونه کنم شکر درد بی درمان ؟

که از طبیب مرا بی نیاز ساخته است

 

صائب تبریزی
2 آگوست 2017