لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

اختیاری است حبس من ورنه


اختیاری است حبس من ورنه

قفسم نیز بال و پر دارد

 

محمد سهرابی
26 مارس 2017