لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

آزرده دلم از ستم یار نگردد


آزرده دلم از ستم یار نگردد

تا باعث خوشحالی اغیار نگردد

 

ساقی جزایری مشهدی
2 ژوئن 2016