لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

آزار دل عاشق دل خسته چرا ؟


آزار دل عاشق دل‌خسته چرا ؟

آن را چه زنی که روزگارش زده است

 

مجرم شاملو
1 اکتبر 2015