لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

آخر به هیچ خاطرش آزرده شد ز من


آخر به هیچ، خاطرش آزرده شد ز من

ای دل ببین که طالع دشمن چه می‌کند

 

رشکی همدانی
21 جولای 2018